نمایشگاه کتاب - يازدهمين نمايشگاه كتاب اصفهان به روايت تصوير - شماره 2