نمایشگاه کتاب - حضور شهردار اصفهان در نمايشگاه كتاب اصفهان