نمایشگاه کتاب - بازديد امام جمعه اصفهان از يازدهمين نمايشگاه كتاب اصفهان