نمایشگاه کتاب
180_135.jpg
حضور شهردار اصفهان در نمايشگاه كتاب اصفهان
تعداد عکس :16
تعداد بازدید :2761
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/06/17
180_135.jpg
بازديد امام جمعه اصفهان از يازدهمين نمايشگاه كتاب اصفهان
تعداد عکس :47
تعداد بازدید :2401
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/06/16
180_135.jpg
يازدهمين نمايشگاه كتاب اصفهان به روايت تصوير - شماره 2
تعداد عکس :15
تعداد بازدید :4106
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/06/14
180_135.jpg
افتتاح نمايشگاه كتاب اصفهان با حضور معاون وزير ارشاد و ديگر مسوولين به روايت تصوير - شماره 1
تعداد عکس :22
تعداد بازدید :2587
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1394/06/14
180_135.jpg
بازديد استاندار و مسئولين استاني از دهمين نمايشگاه كتاب 93
تعداد عکس :35
تعداد بازدید :3276
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1393/06/16
180_135.jpg
آغاز دهمين نمايشگاه كتاب 93
تعداد عکس :20
تعداد بازدید :2277
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1393/06/16
180_135.jpg
نهمين نمايشگاه كتاب 1392
تعداد عکس :6
تعداد بازدید :5109
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1392/06/05
180_135.jpg
هشتمين نمايشگاه كتاب 1391
تعداد عکس :32
تعداد بازدید :4443
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1391/12/11
180_135.jpg
هفتمين نمايشگاه كتاب 1390
تعداد عکس :24
تعداد بازدید :3254
عکاس :
تاريخ ایجاد گالری :1390/12/12